Utilizarea cookie-urilor Cookie-urile (terminologia include „Internet Cookie”, „browser cookie”, „HTTP cookie” sau pur și simplu „cookie” ) sunt fişiere sau informaţii care pot fi stocate pe calculatorul dumneavoastră sau pe dispozitive mobile, cu acces la Internet (smartphone sau tableta) atunci când accesaţi Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi nu poate accesa informaţiile de pe calculatorul/dispozitivul mobil al utilizatorului. Menţionăm că această tehnologie nu conţine programe software, viruşi sau spyware. Utilizăm cookie-urile pentru a face Site-ul mai uşor de utilizat şi pentru a-l adapta mai bine, prin ofertele noastre, la interesele şi necesităţile dumneavoastră. Cookie-urile sunt utilizate şi pentru a mări viteza viitoarelor dumneavoastră activităţi şi experienţe pe site-ul nostru. Acestea se referă la preferinţele dvs. în materie de confidenţialitate online sau publicitate relevantă. De asemenea utilizăm cookie-uri pentru a compila statistici anonime, cumulate, care ne permit să înţelegem cum utilizează oamenii Site-ul şi pentru a ne ajuta să îmbunătăţim structura şi conţinutul lui, excluzând indentificarea personală a utilizatorului. Cum pot să controlez sau să şterg cookie-urile? Majoritatea browserelor de Internet sunt setate iniţial pentru a accepta automat cookie-uri. Puteţi modifica setările pentru a bloca cookie-urile sau pentru fi notificat în momentul când sunt trimise cookie-uri către calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil (smartphone, tabletă). În cazul în care anulaţi cookie-urile pe care le utilizăm, nu veţi mai primi informaţii personalizate atunci când vizitaţi Site-ul nostru. Dacă utilizaţi mai multe dispozitive pentru a vizualiza şi a accesa Site-ul (de ex. calculatorul, smartphone, tableta, etc) va trebui să vă asiguraţi că fiecare browser de pe fiecare dispozitiv este setat astfel încât să corespundă preferinţelor dumneavoastră de cookie. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browser-ului tău. Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea „ajutor” a browserului pentru mai multe detalii. Cookie settings în Internet Explorer Cookie settings în Firefox Cookie settings în Chrome Cookie settings în Safari Pentru setările cookie-urilor generate de terți, puteți consulta și site-ul http://www.youronlinechoices.com/ro/ Linkuri utile Dacă doriți să aflați mai multe infromații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele link-uri: Microsoft Cookies guide All About Cookies IAB România pune la dispoziție următorul site pentru a oferi mai multe informații privind confidențialitatea legată de publicitatea online: http://www.youronlinechoices.com/ro/ Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidențialitate, puteți accesa și următoarele linkuri: http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_13_2012_modificare_prelucrare_date_caracter_personal_protectia_vietii_private_comunicatii_electronice.php www.youronlinechoices.eu/ro http://www.iabeurope.eu/cookies-faq/internet-cookies–increasing-and-enhancing-yourinternet-surfing-experience/what-are-cookies-how-do-they-work–cookies-faq.aspx http://www.guardian.co.uk/info/cookies

Politica de confidențialitate

În toate țările membre ale Uniunii Europene (UE), începând cu data de 25.05.2018, a devenit aplicabil Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

 

  1. DEFINIȚII

 

1.”Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

2.”Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

 

3.”Restricţionarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

 

4.”Creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

 

5.”Sistem de evidenţă a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice;

 

6.”Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern. În prezentul regulament, prin operator se va înțelege aparatul de specialitate al Primarului.

 

7.”Destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă.

 

8.”Consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

 

9.”Încălcarea securităţii datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal sau la accesul neautorizat la acestea.

 

SC SANOCARE SRLprelucrează date cu caracter personal în vederea acordării serviciilor medicale dentare, conform cerințelor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date și a legislației în vigoare in domeniul sănătății.

 

SC SANOCARE SRLpoate prelucra date cu caracter personal de la următoarele categorii de persoane vizate:

 

– Angajații/Colaboratori ;

– Parteneri

– Pacienti

 

 

  1. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

SC SANOCARE SRLprelucrează date cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor medicale dentare, respectiv pentru: efectuarea lucrărilor dentare, precum și în scopuri asociate acordării serviciilor medicale dentare, precum: efectuarea programărilor, încheierea contractelor de prestări servicii cu parteneri colaboratori, facturarea și plata acestora, recrutarea personalului, asigurarea securității persoanelor și bunurilor în incinta. SC SANOCARE SRLadministrează în condiții de siguranță datele personale ale angajaților și colaboratorilor săi cat si ale pacientilor.

 

III. TEMEI JURIDIC

Prelucrarea datelor se bazează pe următoarele temeiuri juridice:

În vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine SC SANOCARE SRLasigurării securității persoanelor și bunurilor în incinta Laboratorului sau altor obligații impuse de legile în vigoare;

Pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, încheierea contractelor cu furnizorii și partenerii contractuali în vederea asigurării serviciilor medicale dentare;

În măsura în care este necesar, SC SANOCARE SRLse poate baza și pe interesul său legitim în desfășurarea obiectului de activitate.

  1. DURATA PRELUCRĂRII

În vederea realizării scopurilor de prelucrare, SC SANOCARE SRLprelucrează datele cu caracter personal pe durata oferirii serviciilor medicale dentare, și ulterior, ca necesitate legitimă de a proceda astfel, pentru a răspunde solicitărilor clientilor sau unor obligații legale.

 

  1. DESTINATARI

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare menționate, în vederea furnizării serviciilor medicale dentare SC SANOCARE SRLpoate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată, reprezentanți legali sau împuterniciți de persoana vizată, personalul Clinicii (angajați/colaboratori), parteneri contractuali ai clinicii, autorități – în condițiile prevăzute de lege.

 

  1. CONFIDENȚIALITATE

Datele pe care le furnizați către SC SANOCARE SRLsunt folosite numai de către angajații/colaboratorii clinicii, sunt confidențiale, nu sunt făcute publice, nu sunt divulgate și nu sunt transferate catre terțe persoane în alte scopuri, nu sunt transferate către alte persoane sau organizații din alte țări, nu sunt vândute sau utilizate în scop de marketing direct.

 

SC SANOCARE SRLnu prelucrează date personale în scopuri de marketing direct, iar datele personale nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată (creării de profiluri).

 

VII. SECURITATEA DATELOR

Datele cu caracter personal colectate sunt:

prelucrate în mod legal, echitabil și transparent,

colectate în scopuri determinate, explicite și legitime,

adecvate, relevante, exacte și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate,

păstrate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate,

prelucrate într-un mod care asigură securitatea datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

MESAJE PRIN E-MAIL

Datele pe care ni le furnizați în mod voluntar atunci când trimiteți mesaje e-mail sunt confidențiale, nu sunt făcute publice, nu sunt divulgate și nu sunt transferate către terțe persoane în alte scopuri, nu sunt transferate către alte persoane sau organizații din alte țări, nu sunt stocate, nu sunt vândute sau utilizate în scop de marketing direct.

VIII. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Conform legislației in vigoare, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

Dreptul la informare,

Dreptul de acces la date,

Dreptul la rectificarea datelor,

Dreptul la ștergerea datelor,

Dreptul la restricționarea prelucrării,

Dreptul la portabilitatea datelor,

Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor,

Dreptul de a nu fi supus unor decizi automatizate, inclusiv profilarea,

Dreptul de a se adresa justiției sau autorității competente în supravegherea și protecția datelor cu caracter personal, în măsura în care persoana vizată consideră că este necesar.

Conform legislației în vigoare aveți dreptul de a vă opune în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing direct.

 

Pentru informații legate de activitatea de prelucrare, persoanele vizate se pot adresa cu o cerere către: SC SANOCARE SRL, adresa Bloc J2, Bulevardul Carol I NR.140, Craiova, telefon: 0774 058 796Email: pol.sanocare@yahoo.com

 Prezenta Politica de confidențialitate se poate actualiza în funcție de modificările survenite în activitatea operatorului sau în legislația aplicabilă, caz în care o versiune noua va fi postată pe site fără a fi necesară o notificare prealabilă.